Komatsu Hisaaki

komatsu@oasis-sd.com

https://facebook.com/Hisaaki.KMD.Komatsu

@KMDkomatsu